毕业暨升学模拟考试语文试卷

时间:2020-06-26 12:20:01 试题试卷 我要投稿

毕业暨升学模拟考试语文试卷

 一、综合性学习

毕业暨升学模拟考试语文试卷

 阅读下面的文字,按要求答题。

 冬天的洋槐便静静地沉默。它赤裸着全身一无遮挡,向我展示它的挺bá( )与骄傲。或许没人理会过它的存在,它活得孤独,却也活得自信,活得xiāo( )洒。寒流①它时,它黑色的枝条yǎn( )然如乐队指挥庄严的手臂,指挥着风的合奏,②树叶落尽以后,树权间露出一只褐色的鸟窝,肥硕的喜鹊们啄着树枝喳喳欢叫,几只麻雀飞来飞去到我的阳台上寻食,偶尔还有乌鸦的黑影匆匆掠过,时喜时悲地营造出一派生命的气fēn( )。

 (1)根据拼音写汉字

 挺bá_________ xiāo_________洒 yǎn_________然 气fēn_________

 (2)根据语境选词填空

 ①_______(A摇撼 B震撼) ②_________(A赏心悦目 B怡然自得)

 二、句子默写

 默写古诗文名句,并写出相应的作家、篇名。

 ①学而不思则罔,__________________。(《论语》)

 ②长风破浪会有时,________________。(李白《__________》)

 ③___________________,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

 ④了却君王天下事,_________________。(辛弃疾《破阵子》)

 ⑤________________,一览众山小。(____________)《望岳》)

 ⑥天街小雨润如酥,_______________。(韩愈《早春呈水部张十八员外》)

 ⑦入则无法家拂士,_______________,国恒亡。(孟子《生于忧患,死于安乐》)

 ⑧_________________,往来无白丁。(刘禹锡《陋室铭》)

 三、名著阅读

 名著阅读。

 (1)下列有关名著内容的表述,正确的一项是:

 A.孙悟空原是傲来国海中花果山上的一个石猴,本领高强,机智过人,因率先发现水帘洞被众猴拥戴为王,于是自封为齐天大圣。(《西游记》)

 B.《格列佛游记》中,小人国用比赛绳技的方法来选拔官员,第一名赏给蓝丝线,第二名赏给红丝线,第三名赏给绿丝线。(《格列佛游记》)

 C.林冲受高太尉陷害,误人军机要地白虎堂,在刺配沧州的路途上,被林冲好友陆谦收买的押解公差董超、薛霸在快活林谋害,幸亏花和尚鲁智深前来相救,才逃过一劫。(《水浒传》)

 D.保尔双腿瘫痪后又接着双目失明,他忍受着难以想象的痛苦,重新找到了“归队”的力量:一方面帮助自己的妻子达雅进步;另一方面开始文学创作工作。(《钢铁是怎样炼成的》)

 (2)“她生得黄胖而矮”“虽然背地里说人长短不是好事,但倘使要我说句真心话,我可只得说:我实在不大佩服她”“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能做成功”。

 鲁迅《朝花夕拾》中写到的这位“她”是谁?鲁迅为什么不大佩服她?后来又为何对她产生了新的敬意?

 四、综合性学习

 20xx年4月18号,中国新闻出版研究院发布“第十五次全国国民阅读调查”,下面是其中两份调查数据图表。请你对表中提供的信息进行分析,完成下面的填空。

 (表一)数字化阅读方式接触率

 (表二)各类媒介阅读时长对比

 (1)从表一可以看出,_________________________________________。

 (2)从表二可以看出,国民最主要的阅读方式为_______和_______。

 (3)你的同学小明酷爱在手机上阅读。有一次,你发现他上课时还偷偷拿出手机放在课桌下看书。这时,你该怎样劝说小明呢?

 五、诗歌鉴赏

 阅读下面的古诗,完成小题。

 送杜少府之任蜀川

 王勃

 城阙辅三秦,风烟望五津。

 与君离别意,同是宦游人。

 海内存知己,天涯若比邻。

 无为在歧路,儿女共沾巾。

 送李端

 卢纶①

 故关衰草遍,离别正堪悲。

 路出寒云外,人归暮雪时。

 少孤为客早,多难识君迟。

 掩泪空相向,风尘何处期。

 注:①卢纶,唐代诗人。大历(唐代宗年号,766—779年)初,屡考进士不中,后得宰相元载的赏识,得补阌乡(在今河南省)尉。

 1.《送李端》一诗的前四句描绘了送别时怎样的景象?试加以描述。

 2.画线句运用了什么表现手法?有何作用。

 3.同样送别,两首诗歌抒发的情感差异很大,试结合诗句作简要分析

 六、文言文阅读

 阅读下面两段文言文,完成小题。

 (甲)曹刿论战

 十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

 公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

 (乙)曹玮用兵

 曹玮知镇戎军日①,尝出战小捷,虏兵引去。玮侦虏兵②去已远,乃驱所掠牛羊辎重③,缓驱而还,颇失部伍。其下忧之,言于玮曰:“牛羊无用,徒縻④军。不若弃之,整众而归。”玮不答,使人候。虏兵去数十里,闻玮利牛羊而师不整,遽还袭之。玮愈缓,行得地利处,乃止以待之。虏军将至,使人谓之曰:“蕃军远来必甚疲,我不欲乘人之怠,请休憩士马,少选⑤决战。”虏方苦疲甚,皆欣然,严军歇良久。玮又使人谕之:“歇定可相驰矣。”于是各鼓军而进,一战大破虏师,遂弃牛羊而还。徐谓其下曰:“吾知虏已疲,故为贪利以诱之。比其复来,几行百里矣,若乘锐便战,犹有胜负。远行之人,若小憩,则足痹不能立,人气亦阑⑥。吾以此取之。”

 (注)①知:主管 镇戎军:地名,今宁夏固原,宋时边地重镇。 ②虏兵:敌军。 ③辎重:军用器械、粮草、营帐的统称。 ④縻:束缚。 ⑤少选:一会儿。 ⑥阑:残,尽。

 (节选自沈括《梦溪笔谈》,摘自《中华活页文选》)

 1.下面句中加点词的意思相同的一项是( )

 A. 又何间焉 中间力拉崩倒之声 (《口技》)

 B. 何以战 以中有足乐者(《送东阳马生序》)

 C. 小大之狱 忘路之远近(《桃花源记》)

 D. 战于长勺 苛政猛于虎也(《捕蛇者说》)

 2.下列句中加点词古今意义相近的一项是( )

 A. 齐师伐我 B. 肉食者鄙 C. 牺牲玉帛 D. 小大之狱

 3.把选文中两处画线的句子翻译成现代汉语。

 ①吾知虏已疲,故为贪利以诱之。

 ②比其复来,几行百里矣。

 4.这两段文字中,曹刿与曹玮都取得了战斗的胜利。从文中他们的相关论述来看,甲文中战斗取得胜利的原因在政治上和军事上各是什么?乙文中战斗取得胜利的原因最关键的又是什么?

 七、现代文阅读

 阅读下面一篇文章,完成小题。

 梦想中的乐园

 李建云

 ①地球上的资源是有限的,而地球上的人口却是在不断地增长,当地球的各种资源日趋枯竭的时候,人们便把目光投向了尚未开垦的处女地——广袤无垠的宇宙。人类试探着要把自己的活动领域扩展到太空去,在那里建电站、建工厂、建农场、建未来的太空城市,建设人类美好的太空乐园。

 ②太空城市不是随便建在太空中就行的,必须保证它是永久的,不会坠落。经过科学家们的计算,在太空中离地球约38.4万千米远的区域,有一些特殊的点,在这些点上太阳、地球、月球的引力相互平衡。物体位于特殊点上就不会轻易离开自己的位置,因此,科学家们便提出把太空城市建在太空中这些特殊的点上。

 ③建太空城的地方有了,但太空城市又该是个什么样子呢?许多人提出了自己的设想,其中美国科学家奥尼尔1975年设计出了一种称之为“宇宙岛”的太空城方案,它是一种简单易行的设计。

 ④这个“宇宙岛”的外形像一个车轮子,直径为500米,它以一定的速度旋转,以产生模仿地球引力的“人造重力”。人在“岛”内不会四处漂浮,感觉像在地球上一样,同样可以头顶蓝天,脚踏实地。“岛”的外壁有一层约2米的粗糙的外壳,可以抵挡宇宙中外来物的撞击。“岛”内建有太空工厂、太空农场,有住宅、商店、医院、学校、餐厅、娱乐场所等设施,可以容纳上万人,是一个封闭的自给自足的`人造生态系统。

 ⑤还有一种设计,是大型的圆筒形空间城。城市建在一个直径为6.5千米、长32千米的大圆筒内。圆筒围绕竖直轴自转,以产生人工重力,居民可达上百万。

 ⑥太空城中有人造陆地、湖泊、河流,还有大片森林、公园,光照充足,气候宜人,并可人工控制昼夜和季节变化,真可算得上是理想中的世外桃源,天上人间。

 ⑦人们设想中的太空城千姿百态,各具特色。可上千万吨的庞然大物怎样才能建造在如此遥远的太空呢?显然,现有的任何火箭都无法将太空城整体发射上天。因此,建造太空城必须要有特殊的交通运输工具,才能解决物资设备和人员的运输问题。

 ⑧航天飞机能自由地往返于地球和太空,它要经过改进完善后,才能担负起如此艰巨而遥远的飞行任务。建造一座太空城,需要航天飞机无数次的往返飞行,将一个个太空舱和所需的设备、人员、机器人等送上太空。先在太空中装配成中型的宇宙站,然后以宇宙站作为立脚点,再建造太空城市,进行太空移民。

 ⑨建造太空城,进行太空移民是一项非常宠大的系统工程。目前,有关国家正在进行相关试验。随着航天技术的飞速发展,太空城市的设想,或许在不久的将来就会成为现实。人类的优秀子孙将飞离地球摇篮,去太空建造人类的第二故乡,他们是太空城市的建设者,也是第一批太空移民。也许,你就有幸成为太空城市的一位贵客!

 1.阅读上述文本,说说人们设想中的太空城有哪些特点。

 2.认真阅读选文,完成下面的结构图。

 建造太空城的条件

 3.文中画线句运用了哪些说明方法,它们的作用是什么?

 4.下面句子中加点的词语删去后,哪一句并没有改变文章表述的内容?

 A. 当地球的各种资源日趋枯竭的时候,人们便把目光投向了尚未开垦的处女地——广袤无垠的宇宙。

 B. 物体位于特殊点上就不会轻易离开自己的位置,因此,科学家们便提出把太空城市建在太空中这些特殊的点上。

 C. “岛”的外壁有一层约2米的粗糙的外壳,可以抵挡宇宙中外来物的撞击。

 D. 随着航天技术的飞速发展,太空城市的设想,或许在不久的将来就会成为现实。

 阅读下面一篇文章,完成小题。

 月光

 迟子建

 ①太阳是不大懂得养生的,只要它出来,永远圆圆着脸,没心没肺地笑。月亮呢,它修行有道,该圆满时圆满着,该亏的时候则亏。它的圆满,总是由大亏小亏换来的。所以亏并不一定是坏事,它往往是为着灿烂时刻而养精蓄锐。

 ②故乡的夜晚,一本书,一杯自制的五味子果汁,就会带给我踏实的睡眠。可是到了月圆的日子,情况就大不一样。穿窗而过的月光,进了屋后,招呼也不打,仰面躺在我身旁空下来的那个位置。它躺得并不安分,跳动着,闪烁着,一会儿伸出手抚抚我的睫毛,将几缕月光送入我的眼底;一会儿又揉揉我的鼻子,将月华的芳菲再送进来。这调皮的月光,让我只能睡睡醒醒。

 ③月光和月光是不一样的。春天的月光,带着股嫩嫩的绿意;夏日的月光,饱满丰腴;秋天的月光,洗尽铅华,安详恬淡;冬天的月光,虽然薄而白,但落到雪地的月光新鲜明媚。相比较,冬春之交的月光,就没什么特别动人之处了。雪将化未化,草将出未出,此时的月光,也给人犹疑之感,瑟瑟缩缩的。

 ④今天是满月的日子,回到自己的住处时,月亮已经升起来了。微醺的缘故,未及望月,就熄灯睡了。大约凌晨三点,我被渴醒了。床边的小书桌上,通常放着一杯白开水。室内似明非明,我起身取水杯的时候,发现杯壁上晃动着迎春枝条般的鹅黄光影。喝过这杯被月光点化过的水,无比畅快。

 ⑤回床的一瞬,我有意无意地望了一下窗外,立时被眼前的情景震住了:天哪,月亮怎么掉到树丛中了 我见过的明月,不是东升时蓬勃跳跃在山顶上 的,就是夜半时高高吊在中天的,我还从没见过栖息在林中的月亮。那团月亮也许因为走了一夜,被磨蚀得不那么明亮了,看上去毛茸茸的,更像一盏挂在树梢的灯。那些还未发芽的树,原本一派萧瑟之气,可是掩在林间的月亮,把它们映照得流光溢彩,好像树木一夜之间回春了。

 ⑥看过了这样的月亮,我再回到床上时,又怎能不被美给惊着呢!虽然接着睡了,可是眯上一段时间,又惦记着什么似的,醒来了。只要睁开眼,朦胧中 会望一眼窗外--啊,月亮还在林间,只不过更低了些。再睡,再醒来,再望,也不知循环往复了多少次。月亮终于沉在林地上,由灯的形态,变幻成篝火了……这是那一夜的月亮,留给我的最后印象。

 ⑦第二天彻底醒过来时,天已大亮。哪还有满月时的圣景。消尽了白雪而又没有返青的树,看上去是那么的单调。虽然寻不见月亮的踪迹,但我知道它因为燃烧得太忘我了,动了元气,此后的半个月,它将一点点地亏下去。待它枯槁成弯弯的月牙儿,才会真正复苏,把亏的地方,再一点点地盈满。它圆满后,不会因为一次次地亏过,就不燃烧了。因为月亮懂得,没有燃烧,就不会有灰烬;而灰烬,是生命必不可少的养料。

 ⑧我怎么能想到,在印象中最不好的赏月时节,却看见了上天把月亮抛在凡尘的情景呢。假使我彻头彻尾醒着,这样的风景即使入了眼,也不会摄人心魄。正因为我所看到的一切在黎明与黑夜之间,在半梦半醒之间,那团月亮,才美得夺目。

 (选自《知识窗》20xx年第5期,有删改)

 1.文章题为“月光”,作者却在第①节写到了“太阳”,有什么作用?

 2.请从修辞的角度,简要赏析文章第②段中画线语句。

 3.第③段写了四季月光的不同特点,表达了作者怎样的情感?在结构上起什么作用?

 4.如何理解第⑦节中划线的“没有燃烧,就不会有灰烬;而灰烬,是生命必不可少的养料”这句话?

 5.作者在文章结尾时写到那团月亮“美得夺目”。请结合全文,说说作者因为什么而感到了那团月亮的美?

 八、命题作文

 作文

 每个人心中都有一些过往让人难以忘怀,或是一种亲情,或是一种友谊,或是某一瞬间的心动与温暖……这些美好的记忆伴随我们成长,流淌在我们的血液中,成为一种精神、一种信念。因为它们的曾经陪伴,我们才会感觉到成长的路上阳光多于阴雨,温暖多于寒冷,所以我们才会忘不了。

 请以“忘不了 ”为题写一篇文章。

 要求:①在横线上将题目补充完整,并抄在答题卡上;②除诗歌、剧本以外文体不限;③不少于600字;④文中不要出现(或暗示)本人的姓名、校名。

【毕业暨升学模拟考试语文试卷】相关文章:

毕业升学测试卷参考11-13

小学语文毕业模拟试卷12-21

2018届九年级模拟考试2语文试卷06-11

CCAT的模拟考试试卷11-01

2018届高三第一次模拟考试语文试卷06-25

小升初语文毕业考试模拟试卷06-13

2018届九年级初中学业水平模拟考试语文试卷06-18

毕业生学业考试模拟语文试卷06-11

2018年九年级第二次模拟考试语文试卷06-21